Disclaimer

Aan de samenstelling van de website van Buitenplaats de Hongerige Wolf wordt de grootst mogelijke zorg besteed. De redactie en de webmaster streven naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie, producten en diensten op de website. Desondanks kan er een fout of onvolledigheid in voorkomen. Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook aanvaarden de redactie en/of webmaster geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of raadplegen van www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl.

Alle informatie op deze website wordt verstrekt onder voorbehoud van alle rechten. De informatie op deze website kan regelmatig en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Vorm- en inhoudsfouten worden voorbehouden.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

Het bestuur heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot het bestuur wenden. Alle handelsmerken en copyrights op deze pagina zijn in handen van de oorspronkelijke eigenaren.

Bestuur van Buitenplaats De Hongerige Wolf b.a.

Eerste Hulp

rodekruis
  In geval van nood: 112
 
 
 
 
aed
AED aanwezig bij beheerderswoning                
 
 
 
 
Huisartsenpost: 0900-3336333