Regels voor bezoekers

Bijlage II

Artikelen uit het Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Vereniging Buitenplaats “De Hongerige Wolf’ B.A. te Ommen, die betrekking hebben op het verblijf op de buitenplaats.

Artikel 16

 1. Alle personen, die zich op de buitenplaats bevinden, dienen te voorkomen dat:
  • Bewoners onnodig worden gehinderd;
  • Vernielingen of beschadigingen worden aangericht;
  • Muziek of ander geluid hinderlijk doordringt;
  • Niet uiterst zorgvuldig bij het barbecueën in daartoe geëigende apparatuur met open vuur wordt omgegaan.
 2. Open vuur, anders dan bedoeld in lid l onder d, is niet toegestaan. Tijdens het barbecueën moeten adequate brandblusmiddelen binnen handbereik en gereed voor gebruik aanwezig zijn. Gedurende grote droogte is het houden van open vuur voor barbecueën evenmin toegestaan. Vuurkorven zijn te allen tijde verboden. Het afsteken van vuurwerk is te allen tijde verboden.
 3. Alle personen die zich op de buitenplaats bevinden, dienen ervoor te zorgen dat:
 • Balspelen of andere spelen geen overlast bezorgen aan andere bewoners of beschadigingen veroorzaken aan eigendommen van de vereniging of van bewoners; Voetballen op de parkeerterreinen is niet toegestaan;
 • Geen geluid producerende apparatuur buiten de recreatiewoning in werking is of in werking wordt gesteld tussen 20.00 uur ‘s avonds en 08.00 uur ‘s morgens;
 • Geen caravans en tenten, uitgezonderd speel- en kindertentjes, op de buitenplaats worden geplaatst of geplaatst gehouden; 
 • Het huishoudelijk afval gescheiden in de daarvoor bestemde containers wordt afgevoerd en het huishoudelijk restafval in gesloten plastic zakken in de daartoe bestemde container wordt gestort. De buitenplaats verzamelt het afval op gescheiden wijze. Al het overige afval, zoals grofvuil en bouwafval, dient door de bewoners zelf buiten het terrein te worden afgevoerd;
 • Honden en/of katten buiten de recreatiewoning aan de lijn worden gehouden, ook voor het uitlaten van die dieren. Uitwerpselen moeten door de begeleider worden opgeruimd;
 • Paarden, met of zonder wagen, slechts op de hoofdweg komen die door de buitenplaats loopt.

Artikel 17

 1. Gemotoriseerd verkeer, waaronder bromfietsen met in werking zijnde motor, mogen niet buiten de bestrate wegen komen. Het in- of uitladen van auto’s mag alleen op bestrate wegen geschieden.
 2. Voor gemotoriseerd verkeer, waaronder bromfietsen met in werking zijnde motor, geldt op de bestrate wegen een maximumsnelheid van 20 km/uur. Op de wegen gelden de algemeen geldende verkeersregels.
 3. Op de buitenplaats mogen, behalve voor laden en lossen, buiten de vastgestelde parkeerplaatsen geen auto’s worden geparkeerd. Per recreatiewoning wordt op de buitenplaats één gelijk aan de recreatiewoning genummerde parkeerplaats beschikbaar gesteld die in principe niet door een ander mag worden gebruikt. In andere gevallen moet worden geparkeerd op de met een letter “B” aangeduide parkeerplaats.
 4. Parkeerplaatsen bij de laadpalen zijn uitsluitend bestemd voor elektrische voertuigen. Deze parkeerplaatsen mogen alleen gebruikt worden tijdens het feitelijke laden van het voertuig. Zodra de batterij van het elektrische voertuig vol is, dient het voertuig verplaatst te worden naar de eigen parkeerplek dan wel een met een letter “B” aangeduide parkeerplaats.
 5. Eén (1) kleine enkel-assige bagagewagen mag slechts tijdelijk bij de recreatiewoning worden geplaatst.

Artikel 18

 • Bij verhuur of het anderszins in gebruik afstaan van de recreatiewoning, dienen de artikelen van het huishoudelijk reglement, die betrekking hebben op het gedrag op de buitenplaats en het gebruik van de recreatiewoning, goed zichtbaar in de recreatiewoning aanwezig te zijn. Deze artikelen zijn als bijlage II bij dit reglement gevoegd.
 • Bij verhuur of het anderszins in gebruik afstaan van de recreatiewoning kan het mee brengen van een hond en/of kat worden toegestaan, mits voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 16 lid 3 sub e.
 • Noch de vereniging, noch het bestuur kan aansprakelijk worden gesteld voor enige wanprestatie van het lid dat zijn recreatiewoning verhuurt of anderszins in gebruik afstaat.
 • De huurder of anderszins gebruiker dient kennis te hebben genomen van de artikelen in het huishoudelijke reglement die betrekking hebben op de verhuur van de recreatiewoning, speciaal ook de regels met betrekking tot het parkeren van voertuigen, het gebruik van laadpalen en de afvoer van het (gescheiden) afval.
 • Het verhurend lid dient ervoor te zorgen dat de huurder of anderszins gebruiker op voorhand bekend is met de artikelen van het huishoudelijk reglement die betrekking hebben op het gedrag op de buitenplaats en het gebruik van de recreatiewoning, door de huurder te laten tekenen voor ontvangst van of anderszins de bekendheid te garanderen.
 • Bij vragen dienen huurders of anderszins gebruiker contact op te nemen met verhurend lid en niet met de beheerder, tenzij hierover nadrukkelijke afspraken zijn gemaakt met de beheerder.
 • Het verhurend lid dient ervoor te zorgen dat huurder of anderszins gebruiker en buren bekend zijn met zijn contactgegevens. In geval van hinder of overlast door huurders dienen leden contact op te nemen met verhurend lid.

Artikel 21

Noch de vereniging, noch het bestuur kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die op de buitenplaats is ontstaan aan eigendommen van leden of andere personen.

Artikel 22

 1. Voor zover het huishoudelijk reglement het verblijf op de buitenplaats betreft, geldt het reglement voor eenieder die zich op de buitenplaats bevindt. Niet-leden verblijven onbevoegd op de buitenplaats indien zij bepalingen van het huishoudelijk reglement overtreden.
 2. De leden zijn verplicht hun gasten of huurders/gebruikers met de in het huishoudelijk reglement voorkomende bepalingen betreffende het verblijf op de buitenplaats in kennis te stellen.

Algemeen

Het gebruik van een recreatiewoning op de Buitenplaats De Hongerige Wolf geeft de gebruiker niet het recht gebruik te maken van de voorzieningen (uitgezonderd de kampwinkel en de kantine) welke de nabijgelegen camping De Kleine Wolf biedt, tenzij hierover met de campingdirectie (de Maatschap Kat) een regeling is getroffen.