Selecteer een pagina

Vorige maand heeft het bestuur je uitgenodigd om te reageren op de jaarrekening 2019 en de begroting 2020. Met in totaal vierenzeventig stemmen, waarvan negenenzestig positief, een onthouding en vier tegenstemmers, heeft een overduidelijke meerderheid van de leden akkoord gegeven op het financiële beheer tot nog toe. Ook het advies van de kascommissie is positief en daarom concludeert het bestuur dat op grond van de stemming de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 akkoord zijn en daarmee het bestuur voor wat betreft 2019 door de leden decharge verleend wordt.

Wat zijn de volgende stappen?

Het is goed om vast te stellen waar nog geen besluiten over genomen zijn. De ledenbijdrage is in 2020 niet verhoogd. Het bestuur wil graag de ledenbijdrage vanaf 2020 indexeren conform het CBS inflatiepercentage om daarmee onze financiële positie en ons terrein toekomstbestendig te maken. Veel leden hebben behoefte aan meer uitleg bij de voorgestelde meerjarenbegroting, en de financiële reserveringen die het huidige bestuur wil maken in verband met meerjarenonderhoud op de buitenplaats. Het bestuur wil graag deze uitleg geven.

Komt er nog een ALV dit najaar?

Ja, het bestuur wil graag met de leden in gesprek tijdens de aankomende ALV op zaterdag 24 oktober a.s. in de Bootsman. Het meerjarenonderhoudsplan en bijbehorende begroting zullen daar gepresenteerd worden. Een aantal grote investeringen zullen de revue zullen passeren zodat de wensen van de leden daarin meegenomen kunnen worden. Pas daarna zal het bestuur de meerjarenbegroting en ook een eventuele indexering van de ledenbijdrage aan de leden ter goedkeuring voorleggen.